Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voorwoord

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekend dat een organisatie zich naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor de menselijke aspecten (people) binnen en buiten het bedrijf. Robedo Cleaning BV is zich bewust van haar rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen.
Robedo Cleaning BV tracht hierbij een ideale balans te vinden tussen Profit, People and Planet.

1. Inleiding

1.1 Robedo Cleaning en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit Robedo Cleaning BV, als familiebedrijf dat al 25 jaar bestaat, in het bloed. Gezien het toenemend belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, willen wij dit expliciet maken door bewust te kiezen voor een gelijkmatig verdeelde aandacht voor alle drie de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; de drie P’s:

 • People
 • Planet
 • Profit

Duurzaamheid is hierbij het centrale thema; duurzaamheid als een integrale visie op het welzijn van mens, natuur en ondernemerschap. Door te streven naar duurzame oplossingen met betrekking tot een aantal zorgvuldig gekozen aandachtsgebieden wil Robedo Cleaning BV haar MVO-beleid naar een hoger ambitieniveau tillen.

Als familiebedrijf legt Robedo Cleaning BV al sinds de start van onze onderneming, 25 jaar geleden, de nadruk op het welzijn van mensen. Dat komt terug in de aard van de dienstverlening van Robedo Cleaning BV , in haar relatie met mensen, klanten en leveranciers, maar ook in haar personeelsbeleid.

Robedo Cleaning BV realiseert zich dat de samenleving heden ten dage voor tal van uitdagingen staat om de wereld leefbaar te houden. De wereld vervuild, schoon water en grondstoffen worden schaarser, afvalbergen groeien, natuur wordt schaarser, de biodiversiteit neemt af en de opwarming van de aarde is een feit. Deze ontwikkelingen tasten de basis van ons welzijn en ons bestaan aan en hebben zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische consequenties.

Robedo Cleaning BV ziet dat het realiseren van een goede balans tussen winst, de mens en milieu de toekomst heeft en dat vraagt om een integrale visie op duurzaamheid. Dit is voordelig voor ons bedrijf, onze relaties en onze omgeving. Uitgangspunt is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van onze primaire processen, maar daarnaast is ook een aantal thema’s geformuleerd waaraan wij extra aandacht willen geven.

In dit document wordt de basis gelegd voor de weg die Robedo Cleaning BV op het gebied van MVO wil inslaan. Een eerste belangrijke stap is bewustwording binnen de hele organisatie. Dit document bevat, naast de visie van Robedo Cleaning BV met betrekking tot MVO, een aantal eerste concrete maatregelen en biedt handvaten voor het verdere verloop van dit proces. “MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden” (Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, december 2007).

1.2 Waarom

Waarom kiest Robedo Cleaning BV ervoor om MVO centraal te stellen binnen haar bedrijfsvoering?
De reden om MVO centraal te stellen, wordt gevonden in onze eigen overtuiging. Langdurige relaties voor ons als serviceorganisatie staan voorop.

Robedo Cleaning BV ziet het als haar taak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten. Op de tweede plaats zullen bedrijven in bepaalde mate maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat zij daartoe vanuit diverse wet- en regelgeving verplicht zijn; hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan milieueisen die vanuit de overheid zijn opgelegd. Robedo Cleaning BV voldoet uiteraard al sinds jaar en dag aan de wet en wettelijke richtlijnen, maar kiest voor een proactieve benadering.

Positieve neveneffecten

 • MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit; aandacht voor mens en milieu zorgt voor een positieve sfeer en medewerkers zijn meer betrokken en minder vaak ziek.
 • Sommige MVO-maatregelen leveren direct winst op; denk o.a. aan besparing op energieverbruik of het voorkomen van afval.
 • Met MVO kan er sneller worden ingespeeld op de markt; MVO verbetert de relaties met de omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en overheden.
 • MVO zorgt voor positieve publiciteit; MVO geeft bedrijven vaak een streepje voor bij klanten.
 • MVO verkleint het ondernemersrisico’s; het risico op imagoschade wordt verminderd.

1.3 Beleidsterreinen

Een zestal beleidsterreinen zijn geformuleerd, waarop Robedo Cleaning BV concrete stappen gaat ondernemen op het gebied van MVO. Robedo Cleaning BV wil in haar dienstverlening het verschil blijven maken en daarmee tegelijkertijd de verduurzaming van de activiteiten van haar partners vergemakkelijken.
De activiteiten van de Robedo Cleaning BV tonen aan dat we een duurzame partner willen zijn van onze samenleving in het algemeen. Het hiervoor beschreven gedachtegoed van duurzaam partnership is verder uitgewerkt op zes beleidsterreinen, deze zijn:

 1. Duurzame inkoop
 2. Duurzame energie
 3. Duurzame mobiliteit
 4. Duurzame dienstverlening
 5. Duurzaam personeelsbeleid
 6. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid

1.3.1 Duurzame inkoop

Duurzaam inkopen betekent dat Robedo Cleaning BV bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten.

De focus ligt niet meer alleen op de eigen activiteiten, maar er dient rekening gehouden te worden met de gehele keten.

Robedo Cleaning BV zal bij de inkoop van producten (machines, materialen, bedrijfskleding, auto’s, etcetera) duurzaamheidcriteria gaan hanteren. Hiertoe zijn per productgroep eisen opgesteld voor milieu aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Voor dit onderdeel van het duurzaamheidsbeleid heeft Robedo Cleaning BV haar leveranciers als partners nodig.

De ambities van Robedo Cleaning BV met betrekking tot duurzame inkoop zijn als volgt:

 • Stoppen van inkoop die niet strikt noodzakelijk is en onvoldoende meerwaarde oplevert c.q. breng de volumes daarvan terug (besparingen)
 • Voorkeur voor lokaal/regionaal geproduceerde producten (vermindering van vervoerslasten en vermeerdering van betrokkenheid bij eigen regio
 • Voorkeur voor producten die als ecologisch en maatschappelijk verantwoord zijn gecertificeerd zoals Eco-labels e.a
 • Voorkeur voor energiezuinig gefabriceerde en qua gebruik energiezuinige producten (vermindering C02 uitstoot)
 • Voorkeur voor producten die waar mogelijk producten inkopen die recycle-elementen bevatten, zoals cradle to cradle (hergebruik van materialen)
 • Het ligt voor de hand (vanuit de partnershipgedachte) om in eerste instantie de bestaande leveranciers op de hoogte te brengen van het duurzaamheidstreven van Robedo Cleaning BV en ze een voorstel te laten doen op welke wijze zij kunnen bijdrage aan duurzame inkoop door Robedo Cleaning BV van haar diensten en producten.
 • Indien een leverancier niet in staat is mee te bewegen of dat niet wil, is het uitgangspunt dat uitgeweken wordt naar een andere leverancier.

1.3.2 Duurzame energie

Duurzame energie betreft energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Robedo Cleaning BV wil zich binnen het beleidsterrein ‘duurzame energie’ niet alleen focussen op het gebruikmaken van deze soort energie, maar ook op het beperken van de schadelijke invloed die het gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengt.

Robedo Cleaning BV zal een beleid voeren, waarin de focus ligt op CO2-reductie. Hierin zullen de volgende zaken in ieder geval worden uitgewerkt:

 • Aanpassing administratieve processen met efficiëntere inzet van energie en materialen (automatisch tweezijdig printen, meer elektronische afhandeling, mails met slotzin “Think before you print”);
 • Bewerkstelligen van afvalpreventie en verbeterde afvalscheiding (papier, gft, chemie, koffiebekers e.d.);
 • Bewustwording creëren onder medewerkers van de noodzaak en opbrengst van energiezuiniger werken.
 • Doorlichten van eigen gebouw op energiebesparingmogelijkheden (zoals isolatie, spaarlampen, uitzetten pc’s, minder waterverbruik, verwarmen en verkoelen);
 • Overstappen naar schone(re) energievoorziening (groene stroom)

1.3.3 Duurzame mobiliteit

Streven naar duurzame mobiliteit betekent voor Robedo Cleaning BV dan ook dat zij de negatieve effecten van het transport van haar medewerkers op het milieu zoveel mogelijk probeert te reduceren. Maatregelen op dit vlak kunnen worden onderverdeeld in twee deelgebieden betreffende maatregelen m.b.t. reduceren aantal reiskilometers en maatregelen m.b.t. groener maken wagenpark.

Waar mogelijk worden medewerkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats geplaatst om de vervoerskilometers naar het werk terug te brengen. Tevens worden medewerkers gestimuleerd gebruik te maken van openbaar vervoer en de fiets.

1.3.5 Duurzame dienstverlening

Robedo Cleaning BV stelt zich tot doel haar primaire processen op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren. Daarom wil Robedo Cleaning BV haar duurzaamheidsbeleid vorm geven.

Hiertoe zal Robedo Cleaning BV een transparant en helder MVO-beleid moeten hebben. Naast het feit dat Robedo Cleaning BV op maatschappelijk verantwoorde wijze haar huidige diensten wil verlenen, is Robedo Cleaning BV ervan overtuigd dat er nieuwe proposities ontstaan als gevolg van de duurzaamheidgedachte. Er is een toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

Het uitdragen van de maatschappelijke meerwaarde van duurzame schoonmaak en het up-to-date houden van (ontwikkelingen in) duurzame toepassingen in de eigen dienstverlening en het delen van die kennis met klanten.

1.3.7 Duurzaam personeelsbeleid

Het voeren van een duurzaam personeelsbeleid betekent voor Robedo Cleaning BV onder meer:

 • Zorgen dat medewerkers zich gezond en vitaal voelen en graag aan het werk zijn
 • Het bieden van opleidingsmogelijkheden zodat doorontwikkeling in het werk mogelijk blijft
 • Het verminderen van reistijd tussen wonen en werk zodat er meer tijd voor privé resteert
 • Het respecteren van verschillende culturen met behoud van de normen en waarden van Robedo Cleaning BV

1.3.8 Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid
De uitwerking van de voorgaande beleidsterreinen heeft een directe relatie met de bedrijfsactiviteiten. Door middel van MVO-maatregelen streeft Robedo Cleaning BV ernaar om bij haar bedrijfsactiviteiten op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren; het minimaliseren van negatieve gevolgen en het maximaliseren van de positieve gevolgen voor de maatschappij.

Robedo Cleaning BV tracht een ideale balans te vinden tussen Profit, People and Planet.


DEEL DEZE PAGINA OP SOCIAL MEDIA